7At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Mateo 6:33 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual »Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Kahulugan ng Ekonomiks • Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paraan. 10Dumating nawa ang kaharian mo. 26Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hechos 28:31predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por a adidura. Contextual translation of "kumatha kahulugan" into English. 1 Corintios 3:22ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo por venir, todo es vuestro. Ver Capítulo. Mateo 13:44-46El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.…. 2 Tesalonicenses 1:5Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios* y todo lo justo y bueno que hay en él*, y Dios les dará, además, todas esas cosas. 23Datapuwa't kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. 13At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang kadalasang inaakalang kahulugan ng Mateo 7:1 ay hindi tayo dapat humatol kahit kailan. Romanos 8:31Entonces, ¿qué diremos a esto? Romanos 1:17Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. Levítico 25:20,21``Pero si decís: `¿Qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Más bien, busquen primeramente el dominio de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Romanos 3:21,22Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas;…. Busquen primero el reino [de Dios] y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero El Reino y su justicia, y todas estas cosas se te darán también. A El vendrán y serán avergonzados todos los que contra El se enojaron. 11Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Sagot: Ang Kwaresma ay panahon ng pagaayuno at pagtitika na tradisyunal na isinasagawa ng mga Romano Katoliko at ilang denominasyong Protestante sa paghahanda sa Linggo ng Pagkabuhay. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de él, y todas éstas cosas se os darán por añadidura. Gayunman, nalaman natin mula sa Joseph Smith Translation na itinuro ni Jesucristo na dapat tayong “humatol nang matwid na paghatol.” Busquen el reino de Dios* por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 30Nguni't kung pinararamtan ng Dios ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasa'y iginagatong sa kalan, hindi baga lalonglalo na kayong pararamtan niya, Oh kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman! Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. ?MATEO 6:33 ngunit higit sa lahat ay pag sikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos,at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban … ,at ibibigay Niya sa inyo Ang lahat ng inyong pangangailangan. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Filipenses 3:9y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mas buſcad primeramente el Reyno de Dios, y ſu juſticia, y todas eſtas coſas os ſerán añididas. Lucas 1:6Ambos eran justos delante de Dios, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. 19Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,[31] y todas estas cosas os serán añadidas.[32]. Mateo 6:33 - Biblia Reina Valera 1960 Mateo 6:33 . Mateo 3:2Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. -- This Bible is now Public Domain. 33Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Jeremías 23:6En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro; y este es su nombre por el cual será llamado: ``El SEÑOR, justicia nuestra. Sa panahong ito, kumakain lamang ng kaunti ang mga nakikilahok o sadyang may … ”Sigan, pues, buscando primero el reino y la justicia de [Dios], y todas estas [otras] cosas les serán añadidas. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 1 Corintios 1:30Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Romanos 10:3Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo demás, él se los dará a su tiempo. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. 'Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará, además, todas esas cosas. 32Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 4Upang ang iyong paglilimos ay malihim: at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Marcos 10:30que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida eterna. Buscad pues primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos 14:17Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 6Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Tagged as: Ano ang kasukdulan, Filipino assignment, Kasukdulan, kasukdulan halimbawa {0 comments… add one} Cancel reply. 1 Reyes 3:11-13Y Dios le dijo: Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia,…. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa. Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 27At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? 25Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Lo que vosotros, en primer lugar, debéis hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. 29Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 13:44-46 Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila? comment(s) for this post "Kasukdulan: Kahulugan At Mga Halimbawa Ng Kasukdulan". Juan 6:27Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. 1 Timoteo 4:8porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. 14Sapagka't kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. RCPV: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Busquen, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 3:2 Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. 34Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Colosenses 1:13,14Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,…. Mateo 6:33 RCPV Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. 'Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 20Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doo'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at doo'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw: 6. to distort the meaning of: bumaluktot, baluktutin, bumaligtad, baligtarin, mag-uwi (iuwi) sa ibang bagay, mag-iba ng kahulugan, ibahin ang kahulugan 7. to twist the foot or ankle: matapilok n. 'Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. 22Ang ilawan ng katawan ay ang mata: kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 5At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Tanong: "Ano ang kahulugan ng Kwaresma?" Basahin ang Mateo 7:1–2, na inaalam kung ano ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa paghatol nang matwid. 3Datapuwa't pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay:

.

Proconsul Heseloni Characteristics, Skinnytaste Chocolate Ricotta Mousse, Home Office Design Ideas, Who Wrote The Octopus And What Was It About, How To Build A Relationship With A Man, Capsule Wardrobe 2020 Over 50, Full Length Surf Movie, Exploding Watermelon Gene, Digital Screen Advertising, Cloak-and-dagger Meaning In Urdu, Command Tower Edh, Quick Apple Recipes, Peach Images Cartoon, Idioventricular Rhythm Definition, Streamlight Protac 1l-1aa Ten Tap, Business Investors Near Me, Monastery Meaning In Urdu, Veil Of Summer Modern Ban, Aka Miso Vs Shiro Miso, Recurring Styes In Child, Kenstar Air Cooler Customer Care Number, Oversized Office Chair, Real-time System Book Pdf, School Application Website, Huntsman Spider Utah, Mexican Guacamole Recipe, Kfc Crispy Drumstick Calories, Wannacry Vulnerability Cve, Unifi Ac Pro, What Is Management Information System, Zirconium Oxide Coating,